Với mục đích hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống cho người dân ở trong khu dân cư.